sahypa_banne

Habarlar

 • Poslamaýan polatdan ýasalan vakuum saklaýyş tanklary: Netijeli saklamak üçin iň oňat çözgüt

  Poslamaýan polatdan ýasalan vakuum saklaýyş tanklary: Netijeli saklamak üçin iň oňat çözgüt Derman senagaty, azyk we içgi senagaty bolsun, ýa-da suwuklyklary ýa-da materiallary seresaply saklamagy talap edýän başga bir pudak, ygtybarly ammar çözgüdi möhümdir.Sta ...
  Koprak oka
 • Merkezden gaçyryş nasoslaryna düşünmek

  Merkezden gaçyryş nasoslaryna düşünmek

  Beýleki tarapdan merkezden gaçyryş nasoslary, suwuklyklary herekete getirmek üçin merkezden gaçyryş güýjüne bil baglaýan dinamiki nasoslardyr.Bu nasoslar nasosyň içine suwuklygy çekýän girişde vakuum döretmek üçin aýlanýan impelleri ulanýar.Soňra suwuklyk impeller tarapyndan çaltlaşdyrylýar we ýokary basyşda boşadylýar. Merkez ...
  Koprak oka
 • Torba süzgüçli jaýlar: ýokary netijelilikli süzgüç üçin ygtybarly çözgüt

  Senagat süzgüç ulgamlarynda, amatly öndürijiligi we netijeliligi üpjün etmekde sumka süzgüçli jaýlar möhüm rol oýnaýar.Torba süzgüçli jaýlar suwuklyklardan we gazlardan hapalary aýyrmak üçin niýetlenendir we nebit we gaz, himiýa, derman we azyk önümleri ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Lob nasoslarynyň peýdalary

  Lob nasoslarynyň peýdalary

  Lob nasoslary köp pudaklarda ileri tutulýan saýlama öwürýän birnäçe artykmaçlygy hödürleýär: leumşak suwuklyk bilen işlemek: Lob nasoslary aşa gyrkylmagyna ýa-da zaýalanmagyna sebäp bolmazdan, gowşak we ýelimli suwuklyklary dolandyrmak üçin niýetlenendir.Bu olary iýmit gaýtadan işlemek, dermanhana ... ýaly programmalar üçin amatly edýär.
  Koprak oka
 • Merkezden gaçyryş nasosy näme we ulanylýar

  Merkezden gaçyryş nasosy näme we ulanylýar

  Merkezden gaçyryş nasosy, aýlaw energiýasyny hereketlendirijiden ýa-da hereketlendirijiden gidrodinamiki energiýa öwürmek arkaly suwuklyklary daşamak üçin ulanylýan mehaniki enjamdyr.Nasos, nasosyň üsti bilen suwuklygy herekete getirýän we ahyrynda di ... çykýan sorujy güýç döretmek üçin çalt aýlanýan impeller atly enjam ulanýar.
  Koprak oka
 • emulsiýany garyşdyrmak we birmeňzeşleşdirmek üçin ajaýyp çözgüt

  Emulsiýa, adaty garylmaýan iki üýtgemeýän suwuklygy ýa-da maddany garyşdyrmakdyr.Bu amal köp pudaklarda, şol sanda azyk, kosmetika, derman we himiýa önümçiliginde möhümdir, bu ýerde birmeňzeş we durnukly emulsiýalary öndürmek möhümdir.Bu w ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polatdan ýasalan iş prinsipi we ulanylyş ssenarisi

  Poslamaýan polatdan ýasalan iş prinsipi we ulanylyş ssenarisi

  Iş ýörelgesi: Poslamaýan polatdan ýasalan çukurlar, ýerasty ammarlara, turbageçirijilere, kanalizasiýa we beýleki ýapyk desgalara aňsat girmegi üpjün etmek üçin niýetlenendir.Olar poslama, aşgazan we ýokary ... ýaly daşky gurşaw şertlerine çydap bilýän çydamly poslamaýan polatdan ýasalýar.
  Koprak oka
 • Süzgüç enjamlary: Her pudak üçin zerurlyk

  Süzgüç enjamlary häzirki wagtda her pudakda möhüm guraldyr.Suwuklyklardan ýa-da gazlardan hapalary, hapalaýjylary we gaty maddalary aýyrmak üçin has arassa önümi üpjün etmek üçin ulanylýar.Süzgüç enjamlary himiýa önümçiliginde, derman önümçiliginde, azyk we içgilerde, suwy bejermekde we ...
  Koprak oka
 • Pnewmatik üç taraplaýyn top klapanyny ulanmak we ulanmak

  Pnewmatik üç taraplaýyn top klapanyny ulanmak we ulanmak

  Pnewmatik üç taraplaýyn top klapanlary, gysylan howa bilen hereket edýändiginden başga adaty üç taraplaýyn top klapanlaryndan tapawudy ýok.Bu klapanlar suwuk ýa-da gaz akymyny awtomatiki gözegçilikde saklamaly pudaklarda ulanylýar.Ine, onuň käbir ulanylyşy we ulanylyşy: 1. Garyşyk ýa-da D ...
  Koprak oka
 • Emulsifikasiýa maşynyny ornaşdyrmak we ulanmak

  Emulsifikasiýa maşynyny ornaşdyrmak we ulanmak

  Emulsiýa enjamy, emulsiýalary öndürmekde ulanylýan senagat enjamlarynyň bir bölegi.Emulsiýalar garyndynyň bir görnüşidir, bu ýerde bir suwuklyk kiçijik damjalarda başga bir suwuklyga ýaýradylýar.Emulsiýalaryň umumy mysallaryna süýt, maýonez we winaigrette geýinmek degişlidir.Senagatda ...
  Koprak oka
 • Gatyk fermenter tanky bilen tanyşdyrmak we ulanmak

  Gatyk fermenter tanky bilen tanyşdyrmak we ulanmak

  Ogogurt fermenter tanky, esasan, süýt önümçiliginde ýokary hilli gatyk öndürmek üçin ulanylýan enjamdyr.Bak, temperaturany, pH derejesini we kislorod üpjünçiligini gözegçilikde saklamak arkaly fermentasiýa prosesi üçin amatly gurşawy üpjün etmek üçin niýetlenendir.Gatyk fermenter tankynyň ulanylmagy ...
  Koprak oka
 • Sirop garyjy tank we amaly näme

  Sirop garyjy tank we amaly näme

  Sirop garyjy bak, azyk we içgi senagatynda alkogolsyz içgiler, souslar, desertler we naharlar ýaly dürli reseptlerde ulanylýan dürli görnüşli şeraplary taýýarlamak we garyşdyrmak üçin ulanylýan gap ýa-da gap.Garyşyk baklar adatça poslamaýan polatdan ýa-da beýleki iýmit derejeli materiallardan ýasalýar ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/6