sahypa_banne

Önümler

 • Poslamaýan polat bug süzgüçleri CSF16 CSF16T çalyşmagy

  Poslamaýan polat bug süzgüçleri CSF16 CSF16T çalyşmagy

  Poslamaýan polat bug süzgüçleri CSF16 CSF16T çalyşmagy Deňdir modeliň girizilmegi CSF16 we CSF16T CSF16 we CSF16T gorizontal, bug ulgamlaryndan hapalanan bölejikleri aýyrmak üçin ulanylýan ýokary netijelilik süzgüçleridir.Süzgüçli jaý, austenit poslamaýan polatdan (1.4301) kesgitlenen CSF16 ýa-da (1.4404) kesgitlenen CSF16T görnüşinde elýeterlidir.Dürli programma üçin bug süzgüçiniň tehniki spesifikasiýasy Dizaýn basyşy 16barg 1 ...
 • CSF 16T Sterile howa süzgüçleri spirax sarkony çalyşýar

  CSF 16T Sterile howa süzgüçleri spirax sarkony çalyşýar

  CSF 16T Sterile howa süzgüçleri çalşylýan spirax sarko Deň modeliň girizilmegi CSF16 we CSF16T CSF16 we CSF16T gysylan howa ulgamlaryndan hapalanan bölejikleri aýyrmak üçin ulanylýan gorizontal, hatar ýokary netijelilik süzgüçleridir.Süzgüçli jaý, austenit poslamaýan polatdan (1.4301) kesgitlenen CSF16 ýa-da (1.4404) kesgitlenen CSF16T görnüşinde elýeterlidir.Dürli programma üçin steril süzgüçiň tehniki spesifikasiýasy Dizaýn basyşy 16b ...
 • ASME Marka PED kepillendirilen Suw süzgüç gämisi

  ASME Marka PED kepillendirilen Suw süzgüç gämisi

  ASME PED FILTER GURBANLARY kolloid, agyr metal, pigment we ys.Enjam ters osmoz, ultrafiltrasiýa we ion alyş-çalyş ulgamy üçin bejergiden öňki döwürde ulanylyp bilner we vario giriş suwunyň hilini ýokarlandyryp biler ...
 • 4040 8040 8080 RO basyş gämisi

  4040 8040 8080 RO basyş gämisi

  RO membrananyň gämileri silindr görnüşli gurluşlar bolup, membranany süzmek prosesinde ulanylýan möhüm membrana elementini öz içine alýar.Bu gämiler ýokary basyşa garşy durmak üçin niýetlenendir we suwy bejermek üçin dürli pudaklarda ulanylýar, şol sanda nebit-gaz, şäher we derman senagaty bilen çäklenmeýär.RO membrananyň damarlary köplenç suwy arassalamagyň umumy usuly bolan ters osmoz süzgüçinde ulanylýar.Bu proses suwy öz içine alýar ...
 • poslamaýan polatdan ýasalan kolloid degirmen enjamy

  poslamaýan polatdan ýasalan kolloid degirmen enjamy

  Poslamaýan polatdan ýasalan kolloid degirmen maşynlary azyk önümçiliginde we derman senagatynda ulanylýan güýçli gurallardyr.Bu maşynlar materiallary inçe bölejiklere üwemek, dargatmak we emulsiýa etmek üçin niýetlenendir.Olar rotordan we statordan ybarat bolup, materiallary kiçi göwrümlere bölüp, tekiz we yzygiderli önüme sebäp bolýan ýokary gyrky güýçleri döretmek üçin bilelikde işleýär.Poslamaýan polat kolloid degirmen maşynlaryny ýasamak üçin amatly materialdyr.Çydamly we poslama çydamly kär ...
 • nohut ýagy pomidor sousy çili pastasy kolloid degirmeni

  nohut ýagy pomidor sousy çili pastasy kolloid degirmeni

  Kolloid degirmeni esasan azyk, derman we kosmetika pudaklarynda ulanylýan üweýji we garyşyk maşynyň bir görnüşidir.Enjam, süspensiýalary, emulsiýalary we kolloid erginlerini öndürmek üçin bölejikleri submikron diapazonyna çenli azaltmak üçin niýetlenendir.Stasionar stator ulgamy bilen täsirleşýän 3000 RPM töweregi aýlanýan ýokary tizlikli rotory ulanýar.Bu rotor-stator täsiri bölejikleriň ululygyny azaldýan gyrkym we täsir zolagyny döredýär ...
 • JMF nohut kolloid degirmeni

  JMF nohut kolloid degirmeni

  Poslamaýan polatdan ýasalan kolloid fabriginiň esasy ýörelgesi, ýokary tizlik bilen durnukly dişler bilen hereketli dişleriň arasyndaky baglanyşykdan ybaratdyr.Motordan we kolloid fabriginiň käbir böleklerinden başga-da, material bilen gatnaşygyndaky ähli bölekler ýokary güýçli poslamaýan polatdan ýasalýar.
 • Poslamaýan polatdan himiki rezin dizel ýangyç ýagyny saklaýan bak

  Poslamaýan polatdan himiki rezin dizel ýangyç ýagyny saklaýan bak

  Poslamaýan polatdan ýasalan çüýşeler, dürli görnüşli rezinleri saklamak üçin ýörite döredilen ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalan gaplardyr.Bu baklar, uly göwrümli önümçiligi sebäpli uly ammarlary talap edýän rezin öndürmek, boýag we örtük ýaly pudaklar üçin ajaýyp.Baklar, pudagyň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dürli şekilde we ululykda bolýar.Mundan başga-da, ygtybarly we ygtybarly ammar hödürlemäge mümkinçilik berýän aýratynlyklary bar ...
 • Emulsiýa nasosy
 • Sanitariýa aýlaw lob nasosy

  Sanitariýa aýlaw lob nasosy

  Aýlanýan lob nasosy näme?Aýlanýan lob nasoslary, suwuklygy herekete getirmek üçin nasosyň bedenindäki paralel şahalaryň töwereginde aýlanýan iki ýa-da has köp lob ulanýan polo positiveitel süýşüriji görnüşli nasoslardyr.Azyk we içgini gaýtadan işlemek we biofarmasewtika önümçiligi ýaly arassaçylyk gaýtadan işleýän pudaklarda giňden ulanylýar.Aýlanýan lob nasosy näme?Aýlanýan lob nasoslary polo positiveitel süýşüriji görnüşli nasoslar, nasosyň bedenindäki paralel şahalaryň daşyndan aýlanmak üçin iki ýa-da has köp lob ulanýar ...
 • Sheokary gyrkyjy mikser

  Sheokary gyrkyjy mikser

  Sheokary gyrkyjy mikser näme?Highokary gyrkyjy reaktorlar (HSR), rotor-stator mikserleri we ýokary gyrkymly gomogenizatorlar diýlip hem atlandyrylýan ýokary gyrkyjy mikserler, birmeňzeş ýa-da dürli fazalaryň bölekleri bilen üýtgemeýän garyndylary emulsiýa etmek, birleşdirmek, dargatmak, üwemek we / ýa-da eritmek üçin ulanylýar.Bu maşynlarda ýokary rotorly uç tizligi, gyrkymyň ýokary tizligi, lokallaşdyrylan energiýanyň ýaýramagy we adaty mikserlerden has ýokary sarp ediş aýratynlyklary bar.Iş prinsipi: sheokary gyrkyjy mikserler ýokary tizlikli ...
 • Emulsifikasiýa nasosy

  Emulsifikasiýa nasosy

  Emulsiýa maşynynyň roly we ünsi talap edýän meseleler Emulsiýa nasosynyň kesgitlemesi : Emulsifikasiýa nasosy, garyşyk, birmeňzeş, dargamak we ezmek üçin ýokary tizlikli aýlawda güýçli gyrkyjy güýji öndürýän statoryň takyk kombinasiýasydyr.Iş prinsipi : Elektrik energiýasy, esasan, elektrik energiýasyny rotoryň ýokary tizlikli öwrüm güýjüne öwürmek üçin elektrik energiýasynyň goldawyna daýanýan emulsiýa nasosynyň güýç çeşmesidir.Aşakda ...
123456Indiki>>> Sahypa 1/20